Uitnodiging algemene ledenvergadering DHRC 13 december 2022

📁 DHRC 🕔20.november 2022
Uitnodiging algemene ledenvergadering DHRC 13 december 2022

Het bestuur van de DHRC nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 13 december 2022 bij het Van der Valkhotel De Witte Bergen, Rijksweg 2 Laren, 3755 MV Eemnes.

Inloop: 19:00 uur
Aanvang: 19:30 uur

Agenda

1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen algemene ledenvergadering 21 februari  2022*
5. Verslagjaar 2021/2022
6. Ledenbestand
7. Financiële verantwoording boekjaar 2021/2022
8. Verslag kascommissie en decharge bestuur
9. Benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing​**
11. Goedkeuring reglement NK 2023
12. Voortgang beleidsplan periode 2020-2022
13. Planning evenementen 2023
14. Overige plannen 2023 en 2024
15. Begroting boekjaar 2022/2023
16. Rondvraag
17. Sluiting

*De notulen van de ALV van 21 februari 2022, de financiële documenten van het afgelopen boekjaar en de begroting van het boekjaar 2022/2023 vindt u in het ledengedeelte van de DHRC-website onder ‘Mijn DHRC’.

**Voorzitter Ronald Melieste heeft zijn eerste termijn erop zitten. Hij stelt zich herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich opgeven bij secretaris@dhrc.nl.​

Het bestuur stelt uw aanwezigheid bij de algemene ledenvergadering zeer op prijs. Geef uw aanwezigheid door aan onze contactpersoon leden, Els Weiler: contact@dhrc.nl.

Met vriendelijke groet,
Ronald Melieste
Voorzitter DHRC

Deel dit artikel