Statuten

13 november 2012

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: Dutch Historic Rally Club

2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Ede.

Doel.

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de eigenaren en gebruikers van historische voertuigen in de historische rallysport in de ruimste zin des woords.

2. Het bevorderen en ondersteunen van de historische rallysport en het organiseren van bijeenkomsten voor leden en donateurs en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of in ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Begripsbepalingen.

Artikel 3.

1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld wordt in deze statuten verstaan onder:

– de vereniging: de in artikel 1 genoemde vereniging;

– het lid, de leden: zowel het gewone lid als het erelid, respectievelijk zowel de gewone als de ereleden;

– het bestuur: het bestuur van de vereniging;

– de algemene vergadering : de algemene vergadering van de vereniging, als orgaan van de vereniging, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;

– de kascommissie: de commissie als bedoeld in lid 2 van artikel 48 van Boek 2.

2. Onder “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens verstaan: per fax, per e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen.

Leden, ereleden, aanvang lidmaatschap.

Artikel 4.

1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Gewoon lid kunnen zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Ereleden kunnen slechts zijn natuurlijke personen.

2. Gewone leden zijn zij, die zich – onder overlegging van de door het bestuur verlangde gegevens en bescheiden – als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Het bestuur kan een commissie instellen die tot taak heeft het bestuur te adviseren omtrent de toelating tot het lidmaatschap van degenen die zich daartoe aanmelden.

3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

4. De algemene vergadering kan haar in de vorige zin bedoelde bevoegdheid delegeren aan een door haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik maakt, wordt bij reglement de werkwijze van de commissie geregeld.

5. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of op het terrein waarop de vereniging werkzaam is, op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming hebben aanvaard.

6. Ingeval een rechtspersoon lid is, worden de lidmaatschapsrechten namens hem uitgeoefend door één door die rechtspersoon aangewezen natuurlijke persoon die krachtens de statuten van die rechtspersoon en/of krachtens volmacht bevoegd is die rechtspersoon jegens de vereniging in alle opzichten te vertegenwoordigen. Voor de benoembaarheid in functies in de vereniging wordt deze persoon gelijk gesteld met de natuurlijke persoon die lid is.

Karakter van het lidmaatschap.

Artikel 5.

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang, noch kunnen daarop beperkte rechten worden gevestigd.

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, óók als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar, uitsluitend schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

3. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid is onmiddellijke beëindiging door een lid van zijn lidmaatschap door opzegging -mits schriftelijk gedaan- mogelijk, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen -mits schriftelijk- binnen een maand nadat hem een besluit is bekend geworden of is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.

4. Een lid kan zijn lidmaatschap niet met onmiddellijke ingang opzeggen, en aldus een desbetreffend besluit te zijnen aanzien buiten toepassing stellen, nadat hem een besluit tot verzwaring van zijn geldelijke verplichtingen of van andere verplichtingen die hem blijkens of krachtens deze statuten kunnen worden opgelegd of waarbij de hem bij of krachtens de statuten toegekende rechten zijn verzwaard, is medegedeeld of bekend geworden.

5. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen. Het bepaalde in lid 2, laatste zin en lid 3, eerste zin van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of nalaat, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

b. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het bepaalde in artikel 4 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Schorsing.

Artikel 7.

1. Het bestuur kan een lid dat handelt of nalaat in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden en kan deze schorsing één maal met ten hoogste drie maanden verlengen. Het bestuur stelt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 4 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

2. Ingeval een geschorst lid deel uitmaakt van een orgaan van de vereniging brengt zijn schorsing tevens met zich schorsing in zijn functie in dat orgaan.

Donateurs.

Artikel 8.

1. Donateurs zijn zij die door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten en die een eenmalige dan wel periodieke bijdrage aan de vereniging voldoen, waarvan het beloop door het bestuur wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd. Het bestuur kan de bijdragen van donateurs op verschillende bedragen vaststellen per door het bestuur vast te stellen categorie van donateurs.

2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.

3. Het bestuur kan aan donateurs rechten toekennen.

Geldmiddelen en vermogen.

Artikel 9.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden, de bijdragen van de donateurs en sponsoren, eventuele entreegelden, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

2. Het vermogen van de Stichting Dutch Historic Rally Club, dat zij bij de omzetting heeft en de vruchten daarvan mogen slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de omzetting was voorgeschreven.

 

Verplichtingen van de leden.

Artikel 10.

1. Ieder gewoon lid is een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging verschuldigd, waarvan het bedrag op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

2. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur bepalen dat nieuwe gewone leden een entreegeld verschuldigd zijn. Indien de algemene vergadering zodanig besluit neemt, stelt zij, op voorstel van het bestuur, tevens het bedrag van het entreegeld vast.

3. Verdere verplichtingen, mits ter bevordering van het doel van de vereniging, kunnen aan de leden worden opgelegd bij reglement en bij besluit van het ter zake bevoegde orgaan.

Bestuur; samenstelling.

Artikel 11.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene vergadering stelt tevens het aantal bestuurders vast.

3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste zes jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.

De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.

In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Bestuur, taken en bevoegdheden.

Artikel 12.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is, behoudens het in lid 4 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Ter zake besluit het bestuur met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

5. Het niet voldaan zijn aan enig vereiste gesteld in de twee voorgaande leden van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of van bestuurders niet aan.

Bestuur; vertegenwoordiging.

Artikel 13.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter handelend tezamen met de secretaris of de penningmeester, alsook aan de secretaris handelend tezamen met de penningmeester.

3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur; werkwijze.

Artikel 14.

1. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris, schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.

4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen besluitvorming te verzetten.

5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.

Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.

7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

8. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer bestuurders dit verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

9. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

10. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

11. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard.

Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

12. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin het zijn werkwijze nader regelt.

Algemene vergadering; bijeenroeping.

Artikel 15.

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.

3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de leden op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien evenwel de bijeenroeping geschiedt op de voet van de laatste zin van het voorgaande lid, kan de bijeenroeping plaatsvinden door middel van een advertentie in een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veelgelezen nieuwsblad. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Geschiedt de oproeping door middel van een advertentie, dan kan worden volstaan met het aangeven van de plaats of plaatsen alwaar de vergadergerechtigden kennis kunnen nemen van de te behandelen onderwerpen.

4. Indien geen bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van ten minste één tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Algemene vergadering, toegang, stemrecht.

Artikel 16.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.

2. Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

3. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor niet meer dan twee leden als gevolmachtigde optreden.

4. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Algemene vergadering; werkwijze.

Artikel 17.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een door het bestuur, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen persoon. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

3. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, op wie het grootste aantal stemmen werd uitgebracht, zo nodig na tussenstemming.

4. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

5. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in een volgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.

Algemene vergadering; boekjaar, jaarvergadering, kascommissie.

Artikel 18.

1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één november tot en met één en dertig oktober.

2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.

3. In de jaarvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt in de jaarvergadering de balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, tot taak hebbend het onderzoek van de stukken bedoeld in lid 3 van dit artikel. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de stukken ten minste één maand voor de dag, waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5. De algemene vergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 opdracht verlenen tot onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten. Indien een accountant is benoemd brengt hij aan het bestuur verslag uit omtrent zijn onderzoek. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring. Deze verklaring wordt door het bestuur aan de algemene vergadering overgelegd.

6. Ingeval de algemene vergadering van de bevoegdheid haar bij het vorige lid gegeven gebruik maakt, kan zij tevens bepalen dat geen kascommissie zal worden benoemd.

Statutenwijziging.

Artikel 19.

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur alsmede tot vertegenwoordiging van de vereniging bevoegde bestuurders zijn tevens bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. De algemene vergadering kan daartoe tevens andere personen machtigen.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Reglementen.

Artikel 20.

1. De algemene vergadering kan, behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 12, een of meer reglementen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin deze statuten niet of niet volledig voorzien, vaststellen en wijzigen.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 21.

1. Het bepaalde in het artikel 19 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast van het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door de bestuurders. Blijkt aan hen dat de schulden van de vereniging de baten vermoedelijk zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te bestaan van de vereniging opgave aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig wordt aangewezen. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de vereniging was ingeschreven.