Statuten

4 maart 2022

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

–      Algemene Vergadering:

       het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging, alsook de bijeenkomsten van dit orgaan;

–      Bestuur:

       het Bestuur van de Vereniging;

–      Schriftelijk:

       bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

–      Statuten:

       de statuten van de Vereniging;

–      Vereniging:

       de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben;

–      Het lid, de leden:

       Zowel het gewone lid als het erelid, respectievelijk zowel de gewone als de ereleden.

Artikel 2.

Naam.

De Vereniging draagt de naam: Dutch Historic Rally Club. De verkorte naam van de Vereniging is DHRC.

Artikel 3.

Zetel.

De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Ede.

Artikel 4.

Doel.

 1. De Vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de eigenaren en gebruikers van historische voertuigen in de historische rallysport in de ruimste zin van het woord.
 2. Het bevorderen en ondersteunen van de historische rallysport en het organiseren van bijeenkomsten voor leden en donateurs en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of in ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 3. De Vereniging beoogd niet het maken van winst.

Artikel 5.

Leden, ereleden en donateurs.

 1. De Vereniging kent gewone en ereleden. Gewoon lid kunnen zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Ereleden kunnen slechts zijn natuurlijke personen.
 2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en donateurs zijn opgenomen.
 3. Donateurs zijn zij die door het bestuur als zodanig tot de Vereniging zijn toegelaten en die een eenmalige dan wel periodieke bijdrage aan de Vereniging voldoen, waarvan het beloop door het bestuur wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd. Het bestuur kan de bijdragen van donateurs op verschillende bedragen vaststellen per door het bestuur vast te stellen categorie van donateurs.
 4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de Statuten zijn toegekend en opgelegd.
 5. Gewone leden zijn zij, die zich – onder overlegging van de door het bestuur verlangde gegevens en bescheiden – als lid bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig tot de Vereniging zijn toegelaten overeenkomstig artikel 6.

Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de Vereniging of op het terrein waarop de Vereniging werkzaam is, op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming aanvaarden.

 1. Ingeval een rechtspersoon lid is, worden de lidmaatschapsrechten namens hem uitgeoefend door één door die rechtspersoon aangewezen natuurlijke persoon die krachtens de statuten van die rechtspersoon en/of krachtens volmacht bevoegd is die rechtspersoon jegens de Vereniging in alle opzichten te vertegenwoordigen. Voor de benoembaarheid in functies in de Vereniging wordt deze persoon gelijkgesteld met de natuurlijke persoon die lid is.

Artikel 6.

Toelating.

 1. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7.

Einde van het lidmaatschap.

 1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:
 2. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de Vereniging, dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, óók als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing.
 3. door opzegging door het lid.
 4. door opzegging door de Vereniging.

              Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de Statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 1. door ontzetting.

              Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 1. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

       Echter kan het lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind van het kalenderjaar volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd.

       Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 1. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 2. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
 3. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld.

       Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

       Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd, te zijnen opzichte uit te sluiten.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
 2. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering.

       Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

       Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 8.

Verplichtingen van de leden.

 1. Ieder gewoon lid is een jaarlijkse bijdrage aan de Vereniging verschuldigd, waarvan het bedrag op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Behoudens het geval dat de Algemene Vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden voren gemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
 2. De Algemene Vergadering kan op voorstel van het bestuur bepalen dat nieuwe gewone leden een entreegeld verschuldigd zijn. Indien de Algemene Vergadering zodanig besluit neemt, stelt zij, op voorstel van het bestuur, tevens het bedrag van het entreegeld vast.
 3. Verdere verplichtingen, mits ter bevordering van het doel van de Vereniging, kunnen aan de leden worden opgelegd bij reglement en bij besluit van de Algemene Vergadering.

Artikel 9.

Geldmiddelen en vermogen.

 1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden, de bijdragen van de donateurs en sponsoren, eventuele entreegelden, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
 2. Het vermogen van de Stichting Dutch Historic Rally Club, dat zij bij de omzetting heeft en de vruchten daarvan mogen slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de omzetting was voorgeschreven.

Artikel 10.

Bestuur.

 1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van drie en ten hoogste zeven personen die door de Algemene Vergadering worden benoemd.

       De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

 1. De Algemene Vergadering kan besluiten dat één bestuurder buiten de leden wordt benoemd.
 2. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

       Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende gedeelte van de stemmen. De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.

       Een voordracht door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende gedeelte van de stemmen moet vóór de aanvang van de vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.

 1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.

       Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.

 1. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus.
 2. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 3. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het bestuur.

Artikel 11.

Einde lidmaatschap Bestuur. Periodiek aftreden. Schorsing.

 1. Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.

       Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 1. Elke bestuurder treedt uiterlijk zes jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding.

       De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 1. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:
 2. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een bestuurder die uit de leden benoemd is;
 3. door bedanken.
 4. Een bestuurslid kan door de overige bestuursleden op non-actief gesteld worden, als hij/zij door onbehoorlijk bestuur schade voor de Vereniging heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Het bestuur roept vervolgens zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen, waarbij een besluit wordt genomen over eventuele schorsing of ontslag van de betreffende bestuurder. Een op non-actief stelling eindigt op de dag van de betreffende Algemene Vergadering.

Artikel 12.

Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.

 1. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
 2. Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
 3. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en schriftelijk ondertekend.
 5. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering bijeen te roepen.
 6. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.
 7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

 1. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
 2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 3. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslists het lot.
 4. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
 5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.
 6. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste twee derde van het aantal zittende bestuursleden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.

Artikel 13.

Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging.

       Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie.

       Ieder bestuurslid is tegenover de Vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

 1. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd.

       Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.

       In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.

       In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering moet zijn aangewezen.

       Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:

 1. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
 2. de bestuurder is geschorst.
 3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd.
 4. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van deze handelingen.

       Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

 1. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen.

       Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.

 1. Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur.

       De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

       Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de Vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 14.

Bestuursverslag. Rekening en verantwoording.

 1. Het boekjaar van de Vereniging loopt van één november tot en met één en dertig oktober.
 2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
 3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid.

       Het Bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over.

       Deze stukken worden schriftelijk ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

       Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen.

 1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur.

       De kascommissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.

       Het Bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

 1. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 2. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
 3. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde.
 4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 15.

Algemene Vergaderingen.

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Vergadering – de jaarvergadering – gehouden.

       In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 2. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;
 3. voorziening in eventuele vacatures;
 4. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 5. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten verplicht is.
 6. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

       Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 19 vermelde oproepingstermijn.

       De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

 1. De Algemene Vergaderingen worden gehouden:
 2. op een door het bestuur te bepalen plaats; of
 3. in de vorm van teleconferenties, videoconferenties en dergelijke;

              onder de voorwaarde dat dit unaniem wordt goedgekeurd door het bestuur.

 1. Indien bijeenroeping van de Algemene Vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de Algemene Vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits een zodanig aantal van de aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van ten minste de helft van de stemmen daarmee akkoord is.

       Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de Algemene Vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Artikel 16.

Toegang en stemrecht.

 1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging, de bestuurder die geen lid van de Vereniging is, ereleden en alle donateurs.

       Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 8 van artikel 7 en geschorste bestuurders.

 1. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.
 2. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

       De bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de Algemene Vergadering.

 1. Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
 2. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
 3. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.

       Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

Artikel 17.

Voorzitterschap. Notulen.

 1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn plaatsvervanger.

       Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op.

       Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

       Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en schriftelijk ondertekend.

       Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

       De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 18.

Besluitvorming van de Algemene Vergadering.

 1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

       Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel.

 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

       Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

       Stemmen die overeenkomstig artikel 16 lid 6 vóór de Algemene Vergadering elektronisch zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in de nieuwe stemming.

 1. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
 3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.

       Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

       Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

       Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

       Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 1. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
 2. Alle stemmingen geschieden mondeling.

       Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht.

       Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht.

       Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.

       Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 1. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.

       Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging.

Artikel 19.

Bijeenroeping Algemene Vergadering.

 1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4.

       De oproeping geschiedt Schriftelijk dan wel door een langs digitale weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden, ereleden en de donateurs volgens het register bedoeld in artikel 5.

       De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.

Artikel 20.

Wijziging van de Statuten.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 8 kan in de Statuten geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de Statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Hierin kan ook worden voorzien door het voorstel door een langs digitale weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan de leden toe te sturen.
 3. Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering.
 4. Een wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 5. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.
 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van    statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 21.

Ontbinding.

 1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering.

       Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.

 1. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.

       Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.

 1. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren overgedragen.

       Ieder van hen ontvangt een gelijk deel.

       Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 1. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 2. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 22.

Reglementen.

 1. De Algemene Vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin deze statuten niet of niet volledig voorzien.
 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 20 van overeenkomstige toepassing.