Ingezonden brief Rohac op BLV van woensdag 27 maart

📁 DHRC 🕔30.maart 2013
Ingezonden brief Rohac op BLV  van woensdag 27 maart

Tijdens de BLV van woensdag 27 maart is een ingekomen brief van het bestuur van de ROHAC door Koen Bender voorgelezen aangaande de problemen die zijn gerezen tijdens de Coppa d’Europa. Hieronder treft u de brie aan:

Geachte bestuur van de DHRC,

Wij schrijven u over het volgende. Enkele van onze leden hebben deelgenomen aan de Coppa d’ Europa 2013 en naar onze mening is dit evenement verlopen in strijd met de regels die door organisatoren van de historische rallysport in acht dienen te worden genomen.

Wij baseren onze mening op de volgende feiten.

Op zondag 24 maart is Luxemburg getroffen door extreme weersomstandigheden waarbij een combinatie van sneeuw en ijzel de wegen spekglad heeft gemaakt. In de route van Leg 4 waren diverse wegen opgenomen die in geval van sneeuw en ijzel verboden voor verkeer waren aangegeven door een verbodsbord verboden voor alle verkeer met het onderschrift “En cas de neige et verglas frequent”. Gelet op de heersende weersomstandigheden was ruimschoots aan deze laatste voorwaarde voldaan. Desondanks heeft de organisatie met dubbele dwangpijlen over deze borden expliciet aan de deelnemers de opdracht gegeven om een verbodsbord te negeren en daarmee om de wegenverkeerswetgeving te overtreden. Dit is niet alleen in strijd met artikel 8.5.1 van haar eigen reglement. Het is in strijd met alle reglementen in de autosport en de wet.

Dit verbodsbord is van een bijzondere categorie. Hiermee geven de lokale autoriteiten aan dat deze wegen te gevaarlijk om te berijden in omstandigheden van sneeuw en ijs. Hiermee beschermt de overheid niet alleen de aanwonenden en de weggebruikers maar ook hulpverleners die in geval van calamiteiten eerste hulp moeten verlenen. Door in deze specifieke omstandigheden op meerdere plaatsen dwangpijlen te plaatsen over dit verbodsbord, heeft de wedstrijdleiding de deelnemers niet alleen gedwongen om onverantwoord rijgedrag te vertonen en verkeersovertredingen te plegen, de wedstrijdleiding heeft haar belangrijkste taak als bestuurder verzaakt, het waarborgen van de veiligheid van de deelnemers en een veilig verloop van het evenement.

Een van onze leden, de heer Kerst Koeze, is nadat hijzelf met zijn auto van de weg was geraakt, door een mede-deelnemer aangereden op een van deze bewuste wegen onder gevaarlijk gladde omstandigheden. Hierbij werd hij geschept door het onbestuurbare voertuig dat stapvoets reed. Gelukkig heeft de heer Koeze hier geen letsel aan overgehouden. Het spreekt voor zich dat dit evengoed met ernstig letsel had kunnen aflopen.

Gegeven de hierboven genoemde feiten kunnen we niet anders dan concluderen dat de wedstrijdleiding haar taak als bestuurder op ernstige wijze heeft verzaakt:

Deelnemers zijn bewust gestimuleerd om verkeersovertredingen te plegen 

De wedstrijdleiding heeft hiermee in strijd gehandeld met haar eigen reglement en het reglement van de KNAF 

De veiligheid van deelnemers, lokale bewoners en eventuele hulpverleners is bewust in gevaar gebracht 

– De wedstrijdleiding heeft het vertrouwen dat de deelnemers in haar mogen hebben voor een veilig verloop van het evenement op
ernstige wijze geschaad
 

Deze gang van zaken had/kan ernstige gevolgen hebben voor de verzekering van soortgelijke evenementen van andere organisatoren

– Doordat bovendien buiten de grenzen van de verleende vergunning is gehandeld, wat ook bij de vergunning verlenende instantie
bekend is, door deelnemers willens en wetens in strijd met de wegenverkeerswetgeving over deze wegen te laten rijden, waarmee

het verkrijgen van vergunningen voor toekomstige rally’s in dit gebied voor andere organisatoren in gevaar is gebracht.

De wedstrijdleiding heeft door deze onverantwoordelijke gang van zaken de Historische Rallysport ernstig in diskrediet gebracht

Het is onze stellige overtuiging dat deze wedstrijdleiding hiermee zichzelf op ernstige wijze heeft gediskwalificeerd voor functies met enige verantwoordelijkheid in het algemeen en in de autosport in het bijzonder.

Deze gang van zaken is in strijd met de doelstellingen van de Dutch Historic Rally Club.

We vragen derhalve het bestuur van de DHRC

zich te distantiëren van alle evenementen waarbij de verantwoordelijken op enige wijze betrokken zijn, nu en in de toekomst.

de evenementen waarbij verantwoordelijken op enige wijze betrokken zijn niet mee te laten tellen voor het huidige kampioenschap
en toekomstige kampioenschappen van de DHRC
– te onderzoeken of de verantwoordelijken eerder gehandeld hebben in strijd met de regels van de autosport of het aanzien van de
autosport hebben geschaad

deze zaak (en de eventuele uitkomst van uw onderzoek) aanhanging te maken bij het College voor Autosport Rechtspraak van de
KNAF zoals bedoeld in artikel 23 van het huishoudelijk reglement van de KNAF

– deze brief als ingezonden stuk te behandelen op de eerst volgende BLV

In afwachting van uw reactie.

Namens de Rohac,

Het Bestuur