Algemene ledenvergadering 21 februari 2022

📁 DHRC 🕔29.januari 2022
Algemene ledenvergadering 21 februari 2022

Het bestuur van de DHRC nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 21 februari 2022 bij het NBC congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein.

Inloop: 19:00 uur
Aanvang: 19:30 uur

Het bestuur van de DHRC stelt het op prijs als u lijfelijk aanwezig bent tijdens de vergadering. Maar als u daar geen gelegenheid toe hebt, bieden we u aan de vergadering via een Teamsmeeting bij te wonen. Geef dat aan in uw opgave.
NB: Mochten nieuwe coronamaatregelen dit noodzakelijk maken, dan zal de vergadering online via een Teamsmeeting plaats hebben.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV van 7 december 2020*
 5. Verslagjaar
  1. 2020/2021
  2. 2021/2022 (tot nu toe)
 6. Planning evenementen 2022
 7. Ledenbestand
 8. Financiële verantwoording boekjaar 2020/2021
 9. Verslag kascommissie en decharge bestuur
 10. Benoeming kascommissie
 11. Bestuursverkiezing**
 12. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement***
 13. Voortgang Beleidsplan periode 2020 – 2022
 14. Overige plannen 2022
 15. Begroting boekjaar 2021/2022
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

*De notulen van de ALV van 7 december 2020, de financiële documenten van het afgelopen boekjaar en de begroting van 2022 vindt u in het ledengedeelte van de DHRC-website onder ‘Mijn DHRC’.
**Ritmeester Nico Slappendel heeft zijn eerste termijn erop zitten. Hij stelt zich herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich opgeven bij secretaris@dhrc.nl.
***Op1 juli 2021 is de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) van kracht geworden welke het noodzakelijk maakt de statuten te wijzigen op het gebied van : 

 • Aansprakelijkheid in faillissement
 • Ontstentenis- en beletregeling bestuur
 • Tegenstrijdig belang
 • Beperking meervoudig stemrecht binnen het bestuur
 • Taakvervulling bestuurders en commissarissen

Tevens is er een clausule toegevoegd die het elektronisch stemmen mogelijk maakt.
We hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om het huishoudelijk reglement waar nodig te verbeteren en in lijn te brengen met de gewijzigde statuten.
De gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement vindt u in het ledengedeelte van de DHRC-website onder ‘Mijn DHRC’. Op de komende ALV zullen de statuten en het huishoudelijk reglement in stemming gebracht worden.

Het bestuur stelt uw deelname aan de algemene ledenvergadering zeer op prijs. Geef uw deelname door aan onze contactpersoon leden, Els Weiler: contact@dhrc.nl.
Meld daarbij of u lijfelijk aanwezig zult zijn, of dat u via de Teamsmeeting de vergadering wilt volgen.
 
Met vriendelijke groet,
Ronald Melieste
Voorzitter DHRC

Deel dit artikel

Vergelijkbare berichten

NK tussenstand na Tulpenrallye

NK tussenstand na Tulpenrallye

Na 5 gereden rally's ziet de stand er als volgt uit: Expert bestuurders Expert navigators Sport bestuurders Sport navigators Tour bestuurders

Lees meer